-- annonse --

Dette er de fire kontraktstypene som er utarbeidet (ble revidert 17. oktober 2017):

  • Standardavtale hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang
  • Standardavtale hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig
  • Standardavtale hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang 
  • Standardavtale dugnadstrener (uten lønn)

Bruk disse!

Trenerforeningen anbefaler sine medlemmer heretter å bruke disse kontraktene i forhandlingene med klubb fremfor å bruke den «gamle» standard trenerkontrakten som ikke i like stor grad ivaretar treneres interesser og er ubalansert i favør av klubbene.

NFT kom ved forhandling om revisjon av den gamle standardavtalen i (som var omforent mellom NFT, Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball) ikke til enighet med Norsk Toppfotball om nye, felles kontrakter. Konsekvensen var at NFT besluttet å utarbeide nye forslag til standard fotballtrenerkontrakter for fotballtrener-bransjen.

NB! Merk at for trenere/klubber som fortsatt velger å benytte den gamle standard trenerkontrakten, anbefaler vi at dere sammenlikner med de nye avtaleforslagene som trenerforeningen nå lanserer.

Standardavtalen hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang

Standardavtalen hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang benyttes primært ved midlertidige ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene som også ønsker muligheten for å gjensidig kunne si opp kontrakten i avtaleperioden. Klubben må ha saklig grunn for å kunne si opp avtalen. Treneren trenger ingen begrunnelse, men må arbeide ut oppsigelsestiden hvis ikke annet blir avtalt etter en eventuell oppsigelse har funnet sted.

Dette er kun en anbefalt avtale og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene.

Standardavtale hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig

Standardavtalen hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig benyttes primært ved midlertidige ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene som ønsker en uoppsigelig avtale med en valgfri etterlønnsklausul for treneren. Dette er den avtalemodellen som ligger nærmest opp mot den gamle standard treneravtalen, men med den viktige forskjell at avtalen inneholder forslag til en forhåndsavtalt etterlønnsklausul som sikrer treneren økonomisk kompensasjon dersom klubben ønsker at treneren skal fratre før utløpet av avtalt kontraktstid gitt at treneren aksepterer å fratre dersom klubben ønsker det. En trener kan som hovedregel ikke på forhånd avtale en ubetinget rett for klubben til å si han opp mot å utbetale en etterlønn.

Dette er kun en anbefalt avtale og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene.

Standardavtale hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang

Standardavtalen hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang er en nyskapning og tilsvarer den avtaleordning som gjelder i norsk arbeidsliv. Trenerforeningen mener en slik modell i større grad enn dagens midlertidige arbeidskontrakter vil skape bedre forutberegnelighet og grunnlag for et mer langsiktig samarbeidsforhold mellom trener og klubb. Trenerforeningen mener dette også er i norsk fotball sin interesse. Avtalen er primært ment å skulle benyttes ved faste ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene.

Dette er kun en anbefalt avtale og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene.

Standardavtale dugnadstrener

Standardavtalen dugnadstrener benyttes ved avtaleinngåelse med frivillige dugnadstrenere som er tillitsvalgt eller oppnevnt av klubbens styre. Merk at det er det reelle tilknytningsforholdet som er avgjørende for om det etableres et arbeidsforhold, og at slikt dugnadsarbeid må være begrenset, frivillig og ulønnet.

Dette er kun en anbefalt avtale, og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for viktige skiller mellom frivillig dugnadsarbeid og arbeidsforhold som omfattes av arbeidsmiljøloven. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene.

Vedlegg

Standardkontraktene henviser til «Vedlegg 1 – Stillingsinstruks hovedtrener» og «Vedlegg 2 – Bonusavtale hovedtrener». Disse kan benyttes sammen med alle standardavtalene. 

Stillingsinstruksen pg bonusavtalen må tilpasses hvert enkelt tilfelle (slik som fremheves i merknadene). De kan også tilpasses for andre trenere og trenroller (assistenttrener etc.).
  Stillingsbeskrivelse er en skriftlig kunngjøring som beskriver ansvar og plikter, nødvendige kvalifikasjoner samt de sammenheng som gjelder for rapportering. Stillingsinstruksen skal være basert på objektiv informasjon.
  Arbeidsinstruksen identifiserer klart og uttrykker helt tydelig stillingens ansvarsområder.

 Bonus benyttes ofte for å motivere ansatte til innsats, for å bevare allerede eksisterende ansatte og for å tiltrekke seg nye attraktive medarbeidere.

Vi anbefaler også treneren å lese artikkelen «Trenerkontrakten - en treners beste venn og støttespiller!»

 

-- annonse --