-- annonse --

Vår visjon er å bidra til gode, trygge og utviklingsorienterte trenere!

Hensikt

NFT, stiftet 9. november 1986, skal arbeide for å:

1.  Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid.
2. Sikre at fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning.
3. Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn.
4. Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutninger.

NFT er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon. Foreningen skal organisere og være den kollektive stemmen for fotballtrenere samt representere fotballtrenere i Norge internasjonalt. Foreningen skal verne om medlemmenes felles interesser og ivareta prinsippene om fair play. NFT er en interesseorganisasjon. 

Visjon
NFT vil bidra til gode, trygge og utviklingsorienterte fotballtrenere!
Vår visjon skal med hjerte og hjerne uttrykke hvor vi vil. Hva vi ønsker å stå for og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Ikke bare i organisasjonen, men også i samfunnet. Visjonen skal vi strekke oss etter i alt vi gjør – for alle. Den skal være retningsgivende, inspirerende, utfordrende og viljestyrt.

Verdier
RESPEKT er UEFAs og fotballens internasjonale kjerneverdi og grunnleggende for all vår aktivitet. Respekt underbygges av verdiene Trygghet - Inspirasjon - Utvikling i vår forening i norsk fotball – og som våre verdier.

Trygghet
I NFT skal vi ta vare på våre medlemmer og ansatte. Vi skal sikre den enkeltes treners rettsstilling i sitt arbeide og engasjement. Vi skal sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn. 

Inspirasjon
Fotballtrenere virker på alle nivåer. Vår oppgave er å lage gode og åpne kilder samt skape møteplasser for trenere hvor de kan hente kunnskap og skaffe seg erfaring som kan styrke dem i trenerrollen. NFT skal være åpne mot andre miljøer enn fotball og ha et internasjonalt blikk på innhenting av kunnskap og erfaring. 

Utvikling
NFT skal jobbe for at fotballtreneren tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning. Vi skal sikre utvikling av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutning.  NFT skal være ambisiøse og utvise mot på vegne av trenerstanden på alle nivåer.

Verdiene bruker vi i alle våre vurderinger og beslutninger, og de skal være styrende for våre holdninger og adferd. Verdiene skal kjennetegne vår organisasjon og menneskene i den.

Her er kjernepunktene i strategiplanen:
Utdyping av foreningens kjernevirksomhet og hovedmål:

«Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid»

NFT vil arbeide for å styrke stillingsvernet til fotballtrenere. Vi vil hjelpe medlemmene til å øke kunnskapsnivået og bevisstheten om arbeidsrett og kontraktsforhold i trenergjerningen. Disse skal også tilbys oppdaterte, standard arbeidsavtaler for trenere (kontrakter) i ulike roller.

Vi skal også tilby tilgang på juridisk kompetanse/oppfølging i alle spørsmål omkring treneren

og støtte medlemmer som er i tvist, konflikt eller på ulike måter har utfordringer i sitt arbeidsforhold som fotballtrener.

Man skal også jobbe for at treneryrket blir akseptert i samfunnet og at respekten for rollen forsterkes. NFT skal også gi bidrag til at det å være trener er en trygg karrierevei for dem som vil satse på yrket. Et ledd i dette er å bygge opp systemer som enklere bidrar til jobbformidling mellom klubb og trener. 

Vi ønsker en økt aksept for profesjonalisering av treneryrket innen topp-, bredde- (ungdom/voksen) og barnefotballen samt arbeide for at formell trenerutdanning/kompetanse er et krav for å tiltre ulike trenerfunksjoner/-roller innen flere områder enn kun toppfotball.

Prioriterte oppgaver:

 • Tilrettelegge for et bedre fagforeningsstøtteapparat for medlemmer
 • Styrke kunnskapsnivået og bevisstgjøringen blant medlemmer om trenerrollen, arbeidsrett og kontraktsforhold
 • Jobbe fagpolitisk målrettet mot å styrke stillingsvernet og respekten for trenerrollen
 • Videreutvikle et system som ivaretar behovet for en effektiv jobbformidling mellom klubb og trener

«Sikre at fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning»

NFT vil tilrettelegge for at medlemmer kan utvikle seg til å bli best mulig trenere, uavhengig av bosted, miljø og kjønn. Vi ønsker å inspirere og påvirke fotballtrenere på alle nivåer til en personlig og faglig utvikling som gjør dem tryggere i rollen og øker respekten for treneren. 

Dette skal gjøre i et langsiktig og forpliktende samarbeid med Norges Fotballforbund og andre institusjoner/organisasjoner som virker for trenerrollen og utvikling/utdanning til denne rollen. 

Vi skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom NFF sentralt på disse to viktige områdene og støtte opp om Norges Fotballforbund sine tilbud innen formell utdanning/etterutdanning av fotballtrenere på alle nivåer.

Vi skal også være en pådriver for at NFF trenerutdanning (og andre institusjoner som tilbyr trenerutdannelse) møter profesjonskravene og tilfredsstiller de behov bransjen krever og forventer.

I forlengelse av dette ønsker man å jobbe målrettet i dialog med NFF og andre fagmiljøer i norsk fotball å bygge en bro mellom den tradisjonelle «praktisk-metodiske» utdanningen til å se utdanning i et mer «akademiske» perspektiv. Der fotballtrenerutdannelse i likhet med andre profesjoner og yrker aksepteres på lik linje med annen utdanning i samfunnet.

Ambisjonen er å styrke det årlige Cupfinaleseminaret som den ledende møteplassen for etterutdanning, inspirasjon og kollegialitet blant fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. Man vil også arbeide for å skape flere regionale møteplasser for fotballtrenere i norsk fotball. 

God trenerutvikling er en forutsetning for god spillerutvikling. NFT skal legge til rette for dette gjennom kontinuerlig forbedring av magasinet Fotballtreneren, våre nettsider/fora og sosiale medier. Man vil også jobbe politisk med å styrke trenerutdanningstilbudet i NFF samt sikre at kostnadsnivået på utdanning/etterutdanning gjør at dette ikke blir en begrensning for trenere og klubber. 

NFT vil spesielt påse at faglige impulser fra internasjonal fotball tilkommer norsk fotball og norske trenere. 

Som forening vil det også påligge at man tar et særlig ansvar for å skape en kultur for meningsbrytninger, debatt og systematisk kritikk av systemer som er etablert rundt trenerrollen, faglig utvikling og utdanning av trenere. 

Prioriterte oppgaver:

 • Inspirere og påvirke fotballtreneren til å stå i et kontinuerlig utviklingsløp (dannelse og utdannelse) på alle nivåer
 • Styrke samhandlingen med Norges Fotballforbund og andre organisasjoner som jobber for og er opptatt av trenerrollen, faglig utvikling og utdanning/etterutdanning
 • Videreutvikle magasinet Fotballtreneren, aktuelle nettsider for fotballtrenere, plassen i sosiale medier og synligheten i norsk fotball
 • Sikre Cupfinaleseminaret som den største og viktigste møteplassen for fotballtrenere i Norge for etterutdanning, inspirasjon og kollegialitet i bransjen
 • God samhandling med NFF og andre organisasjoner/institusjoner som er opptatt av trenerrollen, faget og utdanning/etterutdanning
 • Etablere flere regionale møteplasser for fotballtrenere sammen med NFF og andre aktuelle samarbeidspartnere

«Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn»

Norsk Fotball-Trenerforening ønsker å bli en mer synlig aktør. Og fremstå med autoritet og legitimitet som fotballtrenernes kollektive stemme i norsk fotball. Mulighetsrommet her ligger i å ha en solid en strukturert og effektiv organisasjon som også er proaktiv. Foreningen må også være åpen og tilgjengelig.

Som forening skal foreningen jobbe politisk inn mot andre idrettslige organisasjoner og offentlige institusjoner for å skape mer synlighet for saker av interesse for fotballtrenere og den viktige rollen fotballtrenere har for god samfunnsbygging. 
  NFT har utarbeidet et sett av etiske retningslinjer (Code of Conduct) og vil forsterke dette arbeidet fremover. Man vil ha et særlig fokus på trenerens rolle som oppdrager, samfunnsbygger og ivaretaker av fair play. Man vil invitere til en økt debatt rundt en forventet kodeks blant fotballtrenere. Hvor respekten og kollegialitet vil bli forsterket. 

Prioriterte oppgaver:

 • Jobbe for økt synlighet gjennom sterkere fagpolitisk jobbing på aktuelle arenaer
 • Etablere et bedre støtteapparat som kan sikre bedre kompetanse rundt utdanning (knyttet til «fotball») og arbeidsrett (jus)
 • Bevisst bruke de etiske retningslinjene for fotballtrenere i NFTs arbeid
 • Jobbe fagpolitisk målrettet mot å styrke stillingsvernet og respekten for trenerrollen
 • Videreutvikle et system som ivaretar behovet for en effektiv jobbformidling mellom klubb og trener
 • Styrke samhandlingen med Norges Fotballforbund og andre organisasjoner som jobber for og er opptatt av trenerrollen, faglig utvikling og utdanning/etterutdanning

«Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutninger»

NFT skal også arbeide for at fotballtrenere – uavhengig av nivå – skal føle tilhørighet i et faglig- og sosialt miljø tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Fotballtreneren på ulike nivåer og med ulike ambisjoner vil ha forskjellige tilnærminger til medlemskap i Norsk Fotball-Trenerforening. Man vil derfor videreutviklet en differensiert medlemskapsmodell. 

Magasinet Fotballtreneren og Cupfinaleseminaret er våre to flaggskip som skal inspirere fotballtrenere, skape debatt og refleksjon og bidra til en kontinuerlig utviklingsprosess hos medlemmet. Det oppnår vi når kvaliteten er god, erfarne personer er involvert og det ligger en god strategi på plass.

Det er viktig for norsk fotball at vi sammen utvikler mange nok og gode nok fotballtreneren på alle nivåer. Norsk Fotball-Trenerforening skal ta inn over seg internasjonale utviklingstrekk, slik at trenerstanden i norsk fotball kan stimuleres og inspireres mot et høyere nivå. 

Prioriterte oppgaver:

 • Sikre Cupfinaleseminaret som den største og viktigste møteplassen for fotballtrenere i Norge for etterutdanning, inspirasjon og kollegialitet i bransjen
 • Etablere flere møteplasser for fotballtrenere sammen med NFF og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Etablere et forum for topptrenere hvor utveksling av felles interesser ivaretas
 • God samhandling med NFF og andre organisasjoner/institusjoner som er opptatt av trenerrollen, faget og utdanning/etterutdanning
 • Arbeide for å sikre NFT plass og tilsendeværelse i ulike fora, komiteer, utvalg og oppnevnte prosjekter som kan ha betydning for treneren, faget og utdanning/etterutdanning av fotballtrenere

Forening og drift

NFT vil hele tiden se på hvordan man kan rekruttere inn flere medlemmer og sikre oss at de tilbudene, servicen og hjelpen man kan tilby, oppleves som gode nok. 

Det er et klart mål å ha god økonomisk styring og en sikkerhet for vanskeligere tider. Samt ressurser tilgjengelig for innovasjon, nytenking og nye prosjekter.

I planperioden ønsker man å få på plass en mer bærekraftig drift, samt gjøre seg mindre avhengig av enkeltpersoner i administrasjonen. I dag er foreningen sårbar og det er ikke gitt at en interesseforening for fotballtreneren vil kunne opprettholdes i nåværende forfatning, gitt at NFT tilføres mer kompetanse, mer ressurser samt ser på hvordan man i enda større grad kan prioritere i virksomheten. 

Administrativt ønsker man å få på plass en rolle som generalsekretær som vil speile foreningens nasjonale ambisjon, politiske ambisjoner og vekt på fagforeningsarbeid blant fotballtrenere. I tillegg ønsker man i planperioden å få på plass en administrativ leder som har ansvaret for den daglige driften i foreningen. 

NFT ønsker en videre satsing på magasin, nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev og andre aktuelle medier – for økt synlighet samt bidra til kunnskapsdeling og debatt i norsk fotball. I planperioden vil man derfor ha på plass en mediaansvarlig. 

Det er også et sterkt ønske om å fremme frivillighet og dugnad i foreningen. Samt engasjere senior-kompetanse. I tillegg ønsker man å ha samarbeid med universitet/høgskoler om praksis og utveksling av studenter som studerer trenerrollen og sports management. 

Prioriterte oppgaver:

 • Bygge en utvidet administrasjon med kompetanse som medlemmene etterspør
 • Økt satsing på digitalisering og deling av informasjon og kunnskap
 • Sikre inntekter fra medlemmer, arrangementet, samarbeidspartnere og andre tiltak
 • God samhandling med NFF og andre organisasjoner/institusjoner som er opptatt av trenerrollen, faget og utdanning/etterutdanning
 • Skape nye inntekter gjennom å analysere / iverksette prosjekter som kan gi mer-inntekter på medlemmene

 

-- annonse --